PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
Gezonde school
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

Ouderraad

De ouderraad, ook wel OR genoemd, bestaat uit 7 personen:

Voorzitter  Erik Vredeveld
Secretaris  Karin Spijk
Penningmeester  Bianca Middelveld
Lid  Lydia Kamminga
Lid Agnes Veld
Lid Henk Wesseling
Lid Seth Waninge

Je neemt zitting in de ouderraad voor een periode van 3 jaar. Hierna kan iedereen zich verkiesbaar stellen. Dit gebeurt op de zakelijke ouderavond die 1x per jaar wordt gehouden. Op deze avond wordt ook verantwoording afgelegd over de financiële middelen.

De OR houdt zich bezig met allerhande activiteiten, zoals:

  • Het ophalen van het oud papier, elke eerste zaterdag van de even maanden.
  • Sportdag
  • Sinterklaas
  • Kerstviering
  • Schoolreisjes/kamp
Mailen met de Ouderraad kan ook: or.deposthoorn@gmail.com

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Onze MR bestaat uit vier leden. De MR overlegt met het bestuur en de directie over belangrijke schoolzaken. Bij vergaderingen maakt de MR gebruik van de haar toegekende rechten, te weten: Informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht, recht op overleg en initiatiefrecht.

Er wordt gewerkt aan de hand van een jaarplan. De MR stemt haar jaarplan af op het schooljaarplan en wordt jaarlijks bijgesteld. Over het algemeen worden er minimaal 6 openbare vergaderingen per jaar georganiseerd.

Leden van onze MR:

Voorzitter Jan Emmens
Lid (namens ouders) Renske ten Heuvel
Lid (namens leerkrachten) Rianne Rosendal
Lid (namens leerkrachten) Vincent Mennenga