Contactmomenten

Op de Posthoorn informeren we ouders regelmatig over de vorderingen van hun kind. Hiervoor zijn in ons jaarrooster een aantal vaste momenten ingepland:
- Huisbezoek door de leerkracht (binnen de eerste maand nadat een leerling bij ons op school gestart is)
- Startgesprekken (3e schoolweek van het jaar), verplicht met alle ouders en leerlingen
- Voortgangsgesprekken (november en april, facultatief). Doel: voortgang ontwikkeling bespreken.
- Rapportgesprekken (februari en juni/juli). Doel: Resultaten inzichtelijk maken voor ouders wat betreft cognitieve en sociale vooruitgang van hun kind.
Voor deze gesprekken kunt u zich inschrijven via Parro. De gespreksplanner in Parro wordt een week voorafgaand aan de gesprekken opengezet. 

We stellen het zeer op prijs dat leerlingen vanaf groep 5 zo veel als mogelijk is bij deze gesprekken aanwezig zijn. Praten met de leerling, in plaats van óver de leerling. Dit om het eigenaarschap op het eigen leerproces te vergroten en de driehoek leerling- school-ouders verder te versterken. 

Met het oog op een passende overstap naar het Voortgezet Onderwijs (VO) worden onze ouders én leerlingen al in een vroeg stadium betrokken. 
- Plaatsingswijzer - informatief gesprek voor groep 6 (juni/juli), verplicht
- VO-voorlopige schoolkeuzegesprek voor groep 7 (juni/juli), verplicht
- VO-voolopige schoolkeuzegesprek voor groep 8 (november), verplicht
- VO- definitieve schoolkeuzegesprek voor groep 8 (februari), verplicht

Daarnaast is er mogelijkheid om tussendoor een gesprek in te plannen om de individuele voortgang te bespreken. Dit kan op aanvraag van ouders, van de leerkracht(en) of eventueel andere betrokken externe partners zijn en gaat altijd in goed overleg. Bij deze gesprekken zijn meestal geen leerlingen aanwezig.


Beleid gescheiden ouders met gezag
Het belang van de leerling staat bij ons voorop. Wij zullen altijd neutraal handelen en kiezen in geen geval partij. Wij gaan ervanuit dat óók gescheiden ouders samen naar de gesprekken komen. Er worden geen dubbele oudergesprekken ingepland. Zie hiervoor ook bladzijde 62 van onze schoolgids.

In geval van een vast gespreksmoment vragen we ouders om beurten in te schrijven wanneer samen naar het gesprek komen echt geen optie is. Beide ouders ontvangen in dat geval via e-mail een kort overzicht met gemaakte afspraken van de leerkracht.