Schooljaarplan en MR


Schooljaarplan '23-'24 : speerpunten
Eens per vier jaar wordt een schooldocument opgesteld, waarin doelen worden gesteld die de school over uiterlijk 4 schooljaren gerealiseerd zou willen zien. Dit wordt het schoolplan genoemd. In 2019 is deze gemaakt, voorgelegd aan de MR en vastgesteld voor de periode 2019-2023.
Vervolgens worden de doelen uit dat schoolplan in 4 stukjes geknipt en over 4 schooljaren verdeeld. Dat noemen we het schooljaarplan. Deze wordt geëvalueerd en besproken met onze steakholders van de MR.

De belangrijkste zaken waar we dit jaar (en komende jaren) aan werken zijn: 

- Op onze school wordt het best mogelijke onderwijs gegeven aan alle leerlingen. We werken met lesdoelen en koppelen hier activiteiten aan om de gestelde doelen te bereiken. Hiervoor worden wetenschappelijk bewezen modellen en technieken ingezet.

- Op onze school wordt gebruik gemaakt van moderne onderwijsmethoden en ondersteunende (digitale) middelen. 

- Op onze school vinden lessen zowel binnen- als buiten plaats.

- Op onze school leren we onze leerlingen de kennis, vaardigheden en houding  die nodig zijn om nu en later actief mee te kunnen doen in de maatschappij (burgerschap). 

MR: Medezeggenschapsraad
Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Onze MR bestaat uit vier leden. De MR overlegt met het bestuur en de directie over belangrijke schoolzaken. Bij vergaderingen maakt de MR gebruik van de haar toegekende rechten, te weten: 
 1. Informatierecht
  Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag de (G)MR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan. De MR ontvangt in elk geval jaarlijks schriftelijk de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Elk jaar voor 1 mei ontvangt de MR informatie over het geld dat het bevoegd gezag heeft ontvangen. Voor 1 juli ontvangt de MR een jaarverslag. De manier waarop het bevoegd gezag de informatie aan de MR verschaft, wordt vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut.
 2. Recht op overleg
  De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met school te maken hebben. De reden voor het overleg moet worden vermeld. Indien een geleding apart overleg wenst dan moeten ten minste tweederde van de leden van de MR en de meerderheid van de geleding hier voor zijn. Voor de GMR geldt een soortgelijke regel, maar dan ten aanzien van zaken die voor de organisatie als geheel van belang zijn.
 3. Initiatiefrecht
  Het initiatiefrecht houdt in dat de (G)MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het bevoegd gezag moet hier binnen drie maanden schriftelijk op reageren.
 4. Instemmingsrecht
  Het instemmingsrecht wil zeggen, dat voor bepaalde, in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR of een geleding nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
 5. Adviesrecht
  Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies naast zich neerleggen.

Er wordt gewerkt aan de hand van een MR-jaarplan. De MR stemt haar jaarplan af op het schooljaarplan en wordt jaarlijks bijgesteld. Over het algemeen worden er minimaal 6 openbare vergaderingen per jaar georganiseerd.

Een MR heeft relaties met diverse organen rond de verschillende scholen. Er is veel contact met de directies van de verschillende scholen over alle relevante onderwerpen. Op uitnodiging neemt de directie zitting in het reguliere overleg van de MR. Naast de directie is er ook een directe relatie met de GMR. In de GMR nemen ouders en leerkrachten zitting om te praten over het bovenschoolse beleid. De GMR is dan ook de gesprekspartner van de Stichting Bijeen waaronder onze scholen vallen.

Leden van onze MR 2023-2024:

Voorzitter (namens de ouders) Victor van Leeuwen
Lid (namens ouders) Renske ten Heuvel
Lid (namens het team) Rianne Rosendal 
Lid (namens het team) Rosan Tissingh
 
U kunt de MR bereiken via het eigen e-mailadres: mrposthoorn@gmail.com.

Daarnaast is er uiteraard ook veel informatie op het internet te vinden over de MR en de rol hiervan. Hieronder een aantal websites die u kant raadplegen voor het vinden van meer informatie. 
Ouders als partner
Ouderbetrokkenheid

O.b.s. De Posthoorn ziet ouders als partners, als het gaat om de ontwikkeling van onze leerlingen. Ouders hebben verstand van hun kind, wij hebben verstand van onderwijs en samen kunnen we de goede dingen doen voor een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen. De lijntjes zijn kort en samen houden we elkaar geïnformeerd over onze leerlingen. Sowieso tijdens geplande gespreksmomenten, maar ook tussen deze momenten door weten ouders en leerkrachten elkaar goed te vinden. Het eerste gesprek in het schooljaar is een zogenaamd omgekeerd oudergesprek. Tijdens dit gesprek is er veel ruimte voor het uitwisselen van verwachtingen. Er is een hoge mate van ouderbetrokkenheid op De Posthoorn en dat is iets waar wij heel erg blij mee zijn. 

Uw mening doet ertoe. Eens per jaar peilen we de tevredenheid van onze ouders door middel van het afnemen van een WMK-vragenlijst. De uitkomsten van deze peiling worden besproken met het team en de MR. Eventuele actiepunten worden bepaald en ingepland. Verantwoording daarover vindt weer plaats naar de MR en het bestuur.
In de schoolgids, die jaarlijks wordt herzien en moet worden goedgekeurd door de MR, wordt de werkwijze van onze school beschreven.  Op het inlegvel, horend bij de schoolgids, staan actuele praktische zaken zoals de verdeling van de leerkrachten over de groepen en het gymrooster vermeld. U ontvangt dit inlegvel elk jaar aan het begin van het schooljaar via e-mail.
Op de website van Scholen Op De Kaart kunt u onze verschillende verantwoordingsdocumenten vinden 

Ouderparticipatie; vele handen maken licht werk!
Daarnaast vinden er op De Posthoorn geregeld activiteiten plaats, waarbij ouderhulp ontontbeerlijk is. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer bij uitjes, het helpen bij sportdagen of in onze bieb, het gezellig aankleden van onze school of het houden van toezicht op het plein als de leerlingen overblijven. Dit is maar een greep uit onze lijst met klussen waarbij ouders ons helpen!  Elk jaar ontvangen alle ouders een lijst waarop zij kunnen aangeven welke hulp zij (af en toe) kunnen bieden. En elk jaar blijkt ook weer hoe groot de ouderparticipatie is. De school wordt regelmatig bevolkt door verschillende ouders; we zijn laagdrempelig!