Schooljaarplan en MR


Ouderenquête wijziging schooltijden
Op 08-12-2020 is aan alle oudste leerlingen van onze gezinnen de ouderenquête met betrekking tot wijziging van schooltijden meegegeven. Alleen de kinderen van de gezinnen waarvan hun jongste kind per 01-08-2021 naar het VO gaat, heeft deze peiling niet gekregen.Er zijn in totaal 54 enquêtes meegegeven en 48 terug ontvangen. Dit is een responspercentage van 88,9 %.

Onze ouders hebben kunnen kiezen uit 3 mogelijkheden :
1. geen wijziging van huidige schooltijden,
2. aanpassing van de schooltijden naar het 5-gelijke-dagenmodel (richttijd 8.30-14.00 uur; alle leerlingen blijven over) en
3. geen voorkeur.

Om van voldoende draagvlak te kunnen spreken, was vooraf door de MR- personeels- en oudergeleding samen bepaald dat er minimaal 10% verschil zichtbaar zou moeten zijn tussen de voorstemmers (optie 2) en tegenstemmers (optie 1) van wijziging van de schooltijden. 
Op basis van de uitkomst van deze peiling is een besluit genomen over het al dan niet wijzigen van de huidige schooltijden per 01-08-2021. 

Uitkomsten van deze peiling (waarbij de 48 uitgebrachte stemmen 100% is): 
Optie 1: 13 stemmen (27,1%)
Optie 2: 31 stemmen (64,6%)
Optie 3: 4 stemmen (8,3%)

Conclusie en besluit:
Het minimaal gewenste verschil van 10% (of meer) tussen voorstanders en tegenstanders van wijziging van de schooltijden is behaald. Het verschil tussen optie 1 en 2 is 37,5%. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de vooraf gestelde eis met betrekking tot voldoende draagvlak. 
Het grote aantal ontvangen enquêtes in combinatie met het grote aantal stemmen vóór wijziging van de schooltijden naar het 5-gelijke-dagen-model, betekent dat er een groot draagvlak is onder de ouders om de huidige schooltijden met ingang van 1 augustus aan te passen naar schooltijden die passen bij een 5-gelijke-dagen-model. Besluit: per 1 augustus 2021 gaat de Posthoorn werken met andere schooltijden. 
De werkgroep die is samengesteld met mensen vanuit de MR, OR, team en overblijfcommissie zal zich de komende tijd gaan buigen over de praktische uitwerking. Streven is om uiterlijk voor de meivakantie duidelijk te hebben hoe ons 5-gelijke-dagenrooster er in praktische zin uit gaat zien. 


Schooljaarplan '20 21: speerpunten
Eens per vier jaar wordt een schooldocument opgesteld, waarin doelen worden gesteld die de school over uiterlijk 4 schooljaren gerealiseerd zou willen zien. Dit wordt het schoolplan genoemd. In 2019 is deze gemaakt, voorgelegd aan de MR en vastgesteld voor de periode 2019-2023.
Vervolgens worden de doelen uit dat schoolplan in 4 stukjes geknipt en over 4 schooljaren verdeeld. Dat noemen we het schooljaarplan. Deze wordt geëvalueerd en besproken met de MR.
Hier vindt u het schooljaarplanverslag '19-20. Vanaf augustus wordt er gewerkt met schooljaarplan '20-'21. 

Het plan omvat meer zaken, maar de drie belangrijkste zaken waar we dit jaar (en komende jaren) aan werken zijn: 

1. Het gaan werken met de LeerKRACHT-aanpak (https://stichting-leerkracht.nl/). Het volledige team wordt hierin geschoold. Op termijn zal de stem van onze leerling in deze werkwijze ook een vaste plaats krijgen. Binnen deze manier van werken wordt onze professionele cultuur verder versterkt.  UItgangspunt: "Elke dag samen een beetje beter."  Dit zal in totaal twee schooljaren in beslag nemen. 
2. Het inrichten van onze schoolstructuur middels de ENIGMA-aanpak (https://www.enigmaonderwijs.nl/w...npak_Enigma.pdf). Dit zal naar verwachting drie schooljaren in beslag nemen.
3. Het herstructureren van onze bestaande kwaliteitszorg, om zo onze leerlingresultaten op niveau te kunnen houden (SBP 19-23 doel van Bijeen: Duurzaam Groen). 


Medezeggenschapsraad
Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Onze MR bestaat uit vier leden. De MR overlegt met het bestuur en de directie over belangrijke schoolzaken. Bij vergaderingen maakt de MR gebruik van de haar toegekende rechten, te weten: Informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht, recht op overleg en initiatiefrecht.

Er wordt gewerkt aan de hand van een MR-jaarplan. De MR stemt haar jaarplan af op het schooljaarplan en wordt jaarlijks bijgesteld. Over het algemeen worden er minimaal 6 openbare vergaderingen per jaar georganiseerd.

Leden van onze MR:

Voorzitter (namens de ouders) Victor van Leeuwen
Lid (namens ouders) Renske ten Heuvel
Lid (namens leerkrachten) Rianne Rosendal (wordt vervangen door Rosan Tissingh)
Lid (namens leerkrachten) Vincent Mennenga
 
U kunt de MR bereiken via het eigen e-mailadres: mrposthoorn@gmail.com.

 
Ouders als partner
Ouderbetrokkenheid

O.b.s. De Posthoorn ziet ouders als partners, als het gaat om de ontwikkeling van onze leerlingen. Ouders hebben verstand van hun kind, wij hebben verstand van onderwijs en samen kunnen we de goede dingen doen voor een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen. De lijntjes zijn kort en samen houden we elkaar geïnformeerd over onze leerlingen. Sowieso tijdens geplande gespreksmomenten, maar ook tussen deze momenten door weten ouders en leerkrachten elkaar goed te vinden. Het eerste gesprek in het schooljaar is een zogenaamd omgekeerd oudergesprek. Tijdens dit gesprek is er veel ruimte voor het uitwisselen van verwachtingen. Er is een hoge mate van ouderbetrokkenheid op De Posthoorn en dat is iets waar wij heel erg blij mee zijn. 

Uw mening doet ertoe. Eens per jaar peilen we de tevredenheid van onze ouders door middel van het afnemen van een WMK-vragenlijst. De uitkomsten van deze peiling worden besproken met het team en de MR. Eventuele actiepunten worden bepaald en ingepland. Verantwoording daarover vindt weer plaats naar de MR en het bestuur. In de schoolgids, die jaarlijks wordt herzien en moet worden goedgekeurd door de MR, wordt de werkwijze van onze school beschreven.  Op het inlegvel, horend bij de schoolgids, staan actuele praktische zaken zoals de verdeling van de leerkrachten over de groepen en het gymrooster vermeld. U ontvangt dit inlegvel elk jaar aan het begin van het schooljaar via e-mail.
Op de website van Scholen Op De Kaart kunt u onze verschillende verantwoordingsdocumenten vinden 

Ouderparticipatie; vele handen maken licht werk!
Daarnaast vinden er op De Posthoorn geregeld activiteiten plaats, waarbij ouderhulp ontontbeerlijk is. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer bij uitjes, het helpen bij het luizenpluizen of in onze bieb, het gezellig aankleden van onze school of het houden van toezicht op het plein als de leerlingen overblijven. Dit is maar een greep uit onze lijst met klussen waarbij ouders ons helpen!  Elk jaar ontvangen alle ouders een lijst waarop zij kunnen aangeven welke hulp zij (af en toe) kunnen bieden. En elk jaar blijkt ook weer hoe groot de ouderparticipatie is. De school wordt regelmatig bevolkt door verschillende ouders; we zijn laagdrempelig!