Schooljaarplan en MR


Schooljaarplan '21- 22: speerpunten
Eens per vier jaar wordt een schooldocument opgesteld, waarin doelen worden gesteld die de school over uiterlijk 4 schooljaren gerealiseerd zou willen zien. Dit wordt het schoolplan genoemd. In 2019 is deze gemaakt, voorgelegd aan de MR en vastgesteld voor de periode 2019-2023.
Vervolgens worden de doelen uit dat schoolplan in 4 stukjes geknipt en over 4 schooljaren verdeeld. Dat noemen we het schooljaarplan. Deze wordt geëvalueerd en besproken met de MR.
Hier vindt u het schooljaarplanverslag '20-'21. Vanaf augustus wordt er gewerkt met schooljaarplan '21-'22. 

Het plan omvat meer zaken, maar de drie belangrijkste zaken waar we dit jaar (en komende jaren) aan werken zijn: 

1. Het gaan werken met de LeerKRACHT-aanpak (https://stichting-leerkracht.nl/). Het volledige team wordt hierin geschoold. Op termijn zal de stem van onze leerling in deze werkwijze ook een vaste plaats krijgen. Binnen deze manier van werken wordt onze professionele cultuur verder versterkt.  UItgangspunt: "Elke dag samen een beetje beter."  Dit zal in totaal twee schooljaren in beslag nemen. 
2. Het inrichten van onze schoolstructuur middels de ENIGMA-aanpak (https://www.enigmaonderwijs.nl/w...npak_Enigma.pdf). Dit zal naar verwachting drie schooljaren in beslag nemen.
3. Het herstructureren van onze bestaande kwaliteitszorg, om zo onze leerlingresultaten op niveau te kunnen houden (SBP 19-23 doel van Bijeen: Duurzaam Groen). 
4. Invoering en implementatie nieuwe rekenmethode, verbeteren en verdiepen van aanbod technisch- en begrijpendleesonderwijs. 


Medezeggenschapsraad
Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Onze MR bestaat uit vier leden. De MR overlegt met het bestuur en de directie over belangrijke schoolzaken. Bij vergaderingen maakt de MR gebruik van de haar toegekende rechten, te weten: Informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht, recht op overleg en initiatiefrecht.

Er wordt gewerkt aan de hand van een MR-jaarplan. De MR stemt haar jaarplan af op het schooljaarplan en wordt jaarlijks bijgesteld. Over het algemeen worden er minimaal 6 openbare vergaderingen per jaar georganiseerd.

Leden van onze MR:

Voorzitter (namens de ouders) Victor van Leeuwen
Lid (namens ouders) Renske ten Heuvel
Lid (namens leerkrachten) Rianne Rosendal 
Lid (namens leerkrachten) Rosan Tissingh
 
U kunt de MR bereiken via het eigen e-mailadres: mrposthoorn@gmail.com.

 
Ouders als partner
Ouderbetrokkenheid

O.b.s. De Posthoorn ziet ouders als partners, als het gaat om de ontwikkeling van onze leerlingen. Ouders hebben verstand van hun kind, wij hebben verstand van onderwijs en samen kunnen we de goede dingen doen voor een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen. De lijntjes zijn kort en samen houden we elkaar geïnformeerd over onze leerlingen. Sowieso tijdens geplande gespreksmomenten, maar ook tussen deze momenten door weten ouders en leerkrachten elkaar goed te vinden. Het eerste gesprek in het schooljaar is een zogenaamd omgekeerd oudergesprek. Tijdens dit gesprek is er veel ruimte voor het uitwisselen van verwachtingen. Er is een hoge mate van ouderbetrokkenheid op De Posthoorn en dat is iets waar wij heel erg blij mee zijn. 

Uw mening doet ertoe. Eens per jaar peilen we de tevredenheid van onze ouders door middel van het afnemen van een WMK-vragenlijst. De uitkomsten van deze peiling worden besproken met het team en de MR. Eventuele actiepunten worden bepaald en ingepland. Verantwoording daarover vindt weer plaats naar de MR en het bestuur.
In de schoolgids, die jaarlijks wordt herzien en moet worden goedgekeurd door de MR, wordt de werkwijze van onze school beschreven.  Op het inlegvel, horend bij de schoolgids, staan actuele praktische zaken zoals de verdeling van de leerkrachten over de groepen en het gymrooster vermeld. U ontvangt dit inlegvel elk jaar aan het begin van het schooljaar via e-mail.
Op de website van Scholen Op De Kaart kunt u onze verschillende verantwoordingsdocumenten vinden 

Ouderparticipatie; vele handen maken licht werk!
Daarnaast vinden er op De Posthoorn geregeld activiteiten plaats, waarbij ouderhulp ontontbeerlijk is. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer bij uitjes, het helpen bij sportdagen of in onze bieb, het gezellig aankleden van onze school of het houden van toezicht op het plein als de leerlingen overblijven. Dit is maar een greep uit onze lijst met klussen waarbij ouders ons helpen!  Elk jaar ontvangen alle ouders een lijst waarop zij kunnen aangeven welke hulp zij (af en toe) kunnen bieden. En elk jaar blijkt ook weer hoe groot de ouderparticipatie is. De school wordt regelmatig bevolkt door verschillende ouders; we zijn laagdrempelig!