Ouderraadvereniging O.B.S. De Posthoorn (OR)

Onze ouderraad neemt het voortouw in tal van grotere activiteiten. Te denken valt dan aan hulp bij de organisatie van het Sinterklaasfeest, de Kerstviering en het ophalen van Oud Papier eens per twee maanden.

Zonder deze actieve oudergroep zouden veel activiteiten niet, of in zeer uitgeklede versie kunnen plaatsvinden. 

De ouderraad, ook wel OR genoemd, bestaat uit 7 personen:

Voorzitter  Lerry Jager
Secretaris  Jessica Bloemberg
Penningmeester  Annemarie Rosing
Lid 
Henk Wesseling  
Lid Margaretha de Jong
Lid Jos Luten
Lid Kim Moes
   
   

Je neemt zitting in de ouderraad voor een periode van 3 jaar. Hierna kan iedereen zich verkiesbaar stellen. Dit gebeurt op de zakelijke ouderavond die 1x per jaar wordt gehouden. Op deze avond wordt ook verantwoording afgelegd over de financiële middelen.

De OR houdt zich bezig met allerhande activiteiten, zoals:


Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2022-2023
Bovenstaande- en vele andere activiteiten van de Ouderraad worden betaald vanuit de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage. Het woord zegt het al: vrijwillig. Echter zijn deze inkomsten onontbeerlijk om de extra's voor onze leerlingen te kunnen blijven organiseren op de manier waarop dat nu gebeurt. 

De hoogte van de gevraagde vrijwillige ouderbijdrage hangt af van de groep waarin uw kind zit: 
- Groep 1 tot en met 6: 35 euro per kind
- Groep 7 en 8: 70 euro per kind
U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer van de Ouderraad: NL15 SNSB 0941 7007 20,  t.n.v. Openbare Basisschool de Posthoorn, o.v.v. de naam van uw kind(eren).


Bijdrage schoolreis/schoolkamp en vrijwillige ouderbijdrage vanaf schooljaar 2023-2024
Vanaf schooljaar 2023-2024 zullen de schoolreizen/schoolkamp en de vrijwillige ouderbijdrage voor de schoolactiviteiten apart van elkaar worden gefactureerd. De bedragen hiervoor zullen in de schoolgids 2023-2024 worden gepubliceerd.
De betaling van een schoolreis kan lastig zijn als er weinig inkomen is.  Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om voor de betaling daarvan een aanvraag in te dienen bij Stichting Leergeld Hoogeveen. Zij kunnen ook ondersteunend zijn om uw kind aan andere belangrijke dingen mee te kunnen laten doen, bijvoorbeeld het aanschaffen van schoolspullen voor het VO, een fiets of een rekenmachine.
 
Mailen met de Ouderraad kan via het algemene e-mailadres van de school obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl, maar rechtstreeks ook met: or.deposthoorn@gmail.com