Nieuws & corona-informatie


De dagelijkse gang van zaken wordt met onze ouders veelal gedeeld via ons oudercommunicatiekanaal Parro .. Daarnaast plaatsen we geregeld nieuwsberichten op onze Facebookpagina.

Gaat u ons ook volgen? https://nl-nl.facebook.com/obsdeposthoorn/

Actuele schoolzaken
 

Bericht van de sportfunctionarissen en jongerenwerkers Hoogeveen & De Wolden: Sport en Cultuurkamp 2021
Ook dit jaar hopen wij weer het sport- en cultuurkamp te organiseren. Het kamp wordt georganiseerd voor kinderen uit de gemeenten De Wolden en Hoogeveen die om verschillende redenen niet op vakantie gaan. Denk bijvoorbeeld aan ziekte van familieleden of verminderde financiële mogelijkheden. Dit jaar vindt het kamp plaats in Zuidwolde van dinsdag 10 augustus tot en met vrijdag 13 augustus. Er is plek voor 60 kinderen uit groep 3 t/m 8. Deelname aan het kamp is gratis.
Het kamp wordt georganiseerd door sportfunctionarissen van Hoogeveen en De Wolden en jongerenwerkers van Welzijn de Wolden. De organisatie wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers en andere professionals. Wij zijn positief en gaan op dit moment verder met de voorbereiding van het kamp. We volgen daarbij het advies en de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Of het kamp door kan gaan hangt vooral af van wat de landelijke richtlijnen worden na 1 juni.
In deze brief voor ouders vindt u meer informatie.Groep 8 en schoolkeuze Voortgezet Onderwijs
Door alle Covid-19 maatregelen vinden er dit jaar geen open dagen plaats en kunnen uw leerlingen van groep 8 en hun ouders zich lastiger oriënteren op hun schoolkeuze. Naast de fysieke VO Gids die de leerlingen reeds hebben ontvangen, biedt de website van de VO Gids de meest actuele informatie over de scholen uit de regio. Ook kunnen de leerlingen op de individuele schoolpagina’s van de VO Gids rechtstreeks in contact komen met een VO school. Deze service zorgt er voor dat de voorbereiding van uw leerlingen bij hun keuze gestructureerd en overzichtelijk wordt.
Een middelbare school kiezen doe je met de VO Gids!

Schoolfruit vanaf 10-02-2021
Vanwege aanpassingen in het Bijeen-beleid kunnen we toch deelnemen aan het schoolfruitprogramma! Concreet betekent dat dat we vanaf 10-02-2021 tot half april elke woensdag, donderdag en vrijdag (de vaste fruitdagen) op school verse groenten en fruit uitdelen aan alle leerlingen in de kleine pauze. Op die manier maakt uw kind ook kennis met (soms wat apartere) groente- en fruitsoorten die zij thuis wellicht niet krijgen of niet zo snel proberen. Zien eten doet eten... en op school lukt het dan ook vaak wel!  Daarnaast zullen in de schoolfruitperiode in elke groep ook een aantal smaaklessen worden gegeven, om zo het aanleren van een gezonde leefstijl te ondersteunen. In de kleine pauze blijven we het drinken van water ook stimuleren. Een goede weerstand opbouwen is belangrijk, juist nu!
Mocht u vooraf willen weten welke groente- en fruitsoorten er de komende week aan bod gaan komen, dan kunt u zich inschrijven voor de wekelijkse nieuwsbrief: www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. 
Als u zich via de genoemde link aanmeldt dan wordt er gevraagd naar een leverancier. Voor onze school is dat C.J. Den Daas B.V.


Beslisboom bij verkoudheid
De R zit weer in de maand en dat betekent dat kinderen weer met enige regelmaat verkouden zullen zijn. Heel normaal voor deze tijd van het jaar. Daarnaast geldt met het oog op mogelijke Corona-besmettingen ook nog steeds: blijf thuis en laat je testen! Maar wanneer zijn de klachten nu dusdanig van aard dat thuisblijven inderdaad nodig is? Hier vindt u de beslisboom die helpend kan zijn om uw kind al dan niet thuis te (moeten) houden. Samen kunnen we weer veilig terug naar school!

Protocol basisonderwijs
De kwaliteitskaart die op dit moment van kracht is voor onze school, komt voort uit het protocol volledig openen basionderwijs. Via deze link vindt u de laatste versie (versie 15-04-2021). 

Overblijven tot nader orde
Vanaf maandag 8 februari is we onze school weer open! Ouderhulp buiten is, in tegenstelling tot afgelopen voorjaar, wel mogelijk. Omdat groepen tot op heden nog steeds niet gemixt mogen worden en we tussen de middag allemaal overblijven om het aantal verkeersbewegingen (en daardoor kans op mixen en besmettingen), wordt er na elk persmoment een nieuw rooster gemaakt voor het helpen bij het overblijven.  Dit blijven we zo doen tot er weer dusdanig versoepeld wordt dat onze leerlingen tussen de middag weer naar huis mogen gaan. We begrijpen dat dit voor iedereen een lastige situatie is als het maar zo kort van tevoren bekend is wanneer het 'uw' beurt is.  Hopelijk weer snel terug naar 'zo normaal mogelijk.'


Ouderenquête wijziging schooltijden: 
Op 08-12-2020 is aan alle oudste leerlingen van onze gezinnen de ouderenquête met betrekking tot wijziging van schooltijden meegegeven. Alleen de kinderen van de gezinnen waarvan hun jongste kind per 01-08-2021 naar het VO gaat, heeft deze peiling niet gekregen.Er zijn in totaal 54 enquêtes meegegeven en 48 terug ontvangen. Dit is een responspercentage van 88,9 %.

Ouders hebben kunnen kiezen uit 3 mogelijkheden :
1. geen wijziging van huidige schooltijden,
2. aanpassing van de schooltijden naar het 5-gelijke-dagenmodel (richttijd 8.30-14.00 uur; alle leerlingen blijven over) en
3. geen voorkeur.

Om van voldoende draagvlak te kunnen spreken, was vooraf door de MR- personeels- en oudergeleding samen bepaald dat er minimaal 10% verschil zichtbaar zou moeten zijn tussen de voorstemmers (optie 2) en tegenstemmers (optie 1) van wijziging van de schooltijden. 
Op basis van de uitkomst van deze peiling is een besluit genomen over het al dan niet wijzigen van de huidige schooltijden per 01-08-2021. 

Uitkomsten van deze peiling (waarbij de 48 uitgebrachte stemmen 100% is): 
Optie 1: 13 stemmen (27,1%)
Optie 2: 31 stemmen (64,6%)
Optie 3: 4 stemmen (8,3%)

Conclusie en besluit:
Het minimaal gewenste verschil van 10% (of meer) tussen voorstanders en tegenstanders van wijziging van de schooltijden is behaald. Het verschil tussen optie 1 en 2 is 37,5%. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de vooraf gestelde eis met betrekking tot voldoende draagvlak. 
Het grote aantal ontvangen enquêtes in combinatie met het grote aantal stemmen vóór wijziging van de schooltijden naar het 5-gelijke-dagen-model, betekent dat er een groot draagvlak is onder de ouders om de huidige schooltijden met ingang van 1 augustus aan te passen naar schooltijden die passen bij een 5-gelijke-dagen-model. Besluit: per 1 augustus 2021 gaat de Posthoorn werken met andere schooltijden. 
De werkgroep die is samengesteld met mensen vanuit de MR, OR, team en overblijfcommissie zal zich de komende tijd gaan buigen over de praktische uitwerking. Streven is om uiterlijk voor de meivakantie duidelijk te hebben hoe ons 5-gelijke-dagenrooster er in praktische zin uit gaat zien. 


 

Communicatie met betrekking tot de coronamaatregelen
Onze oudercommunicatie verloopt via Parro. De communicatie afkomstig van Bijeen en de brieven die vanuit de Posthoorn naar onze ouders zijn gestuurd, zijn hier ook in chronologische volgorde terug te vinden; de nieuwste berichten staan onderaan. 

Als u de link aanklikt, zal het document in een nieuw tabblad worden geopend.
Ouderbrief stichting Bijeen over de start ná de zomervakantie (gepubliceerd op 15-08-2020)
Startbrief obs De Posthoorn, schooljaar 2020-2021 (gepubliceerd op 15-08-2020)
Gezondheidscheck: vragen voor bezoekers van de Posthoorn (gepubliceerd op 15-08-2020)
Brief Stichting Bijeen voortgang school en Coronamaatregelen (gepubliceerd op 18-09-20)
Brief obs De Posthoorn over schoolzaken, Coronamaatregelen, onderwijs op afstand, oudergesprekken en VO-voorlichting na de herfstvakantie (gepubliceerd op 09-10-2020)
Brief van onze directeur-bestuurder Zweers Wijnholds over voortgang school en coronamaatregelen op stichtingsniveau (gepubliceerd op 20-10-2020)
Parrobericht met aanpassing maatregelen voor Posthoorn, n.a.v. wijzigingen Protocol Basisonderwijs PO-raad (gepubliceerd op 22-10-2020).
Nieuwsbrief (gepubliceerd op 13-11-2020)
Brief van onze directeur-bestuurder Zweers Wijnholds (gepubliceerd op 10-12-2020)
Brief van onze directeur-bestuurder Zweers Wijholds, naar aanleiding van de plotselinge 2e Corona-schoolsluiting (gepubliceerd op 15-12-2020)
Informatie voor ouders hoe het onderwijs er vanaf 4 januari in grote lijnen uit zal gaan zien
Kwaliteitskaart 5t - terug naar school na een periode van lock-down (gepubliceerd op 05-02-21)


Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief 13-11-2020
Nieuwsbrief 18-12-2020
Nieuwsbrief 13-01-2021
Nieuwsbrief 21-01-2021
Nieuwsbrief 17-02-2021
Nieuwsbrief 27-02-2021

 

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Graag wijzen wij u op de mogelijkheden die het Jeugdfonds Sport en Cultuur biedt aan gezinnen waar geen geld is voor cultuuronderwijs en de rol die leerkrachten hierbij kunnen spelen. Als intermediair kunt u eenvoudig online een aanvraag doen voor een bijdrage in het lesgeld. Meer informatie is te vinden via www.jeugdfondssportencultuur.nl. Hoe meer intermediairs, hoe meer kinderen we kunnen helpen. Op www.ontdekscala.nl vindt u een overzicht met kortingsmogelijkheden per gemeente.
Bij Scala streven we ernaar om kunst- en cultuureducatie bereikbaar te maken voor ieder kind. We zijn actief op tientallen scholen in Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld, Staphorst en Weststellingwerf en we geven buitenschoolse lessen en cursussen op heel veel verschillende locaties in ons werkgebied.