Nieuws & corona-informatie


De dagelijkse gang van zaken wordt met onze ouders veelal gedeeld via ons oudercommunicatiekanaal Parro .. Daarnaast plaatsen we geregeld nieuwsberichten op onze Facebookpagina.

Gaat u ons ook volgen? https://nl-nl.facebook.com/obsdeposthoorn/

Actuele schoolzaken

Noodopvang
Alle scholen in Nederland zijn opnieuw verplicht om noodopvang te organiseren in deze periode van lock-down. Noodopvang is en blijft maatwerk en gaat altijd in overleg met school. We doen een beroep op u om hier terughoudend mee te zijn en een zorgvuldige afweging te maken, maar begrijpen tegelijkertijd ook heel goed dat het voor u als ouders een knelpunt is in deze lock-downsituatie. Er is pas sprake van noodopvang als er uiterste inspanning is gedaan om de opvang in de thuissituatie op te lossen.
We merken dat er een veel groter beroep op wordt gedaan dan in het voorjaar het geval was. Omdat alle leerkrachten - in tegenstelling tot de vorige periode -  nu vrijwel dagelijks online lesgeven en er ook bij ons sprake is van personele krapte, is dit een behoorlijke uitdaging. Bezetting van onze noodopvang moeten we voorrang geven boven lesgeven, terwijl dit ongewenste gevolgen kan hebben.  Het kan daardoor zijn dat de keuze moet worden gemaakt om lessen uit te laten vallen om zo alsnog de noodopvang te kunnen bemensen. 

Wanneer kunt u een beroep doen op noodopvang?  
1. Ouders met beide cruciale beroepen
2. Ouders waarvan 1 een cruciaal beroep uitoefent
3. Kinderen in een kwetsbare positie, dit is maatwerk
De omschrijving van cruciale beroepen is te vinden door het volgen van deze link: Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Ook voor noodopvang geldt dat kinderen niet mogen komen met gezondheidsklachten, zie hiervoor de beslisboom

Aanmelden:
Mocht u een beroep moeten doen op onze noodopvang, dan kunt u dat aangeven (uiterlijk vrijdagmiddag 12.00 uur, de week voorafgaand aan wanneer de opvang nodig is) bij juf Ingrid: i.hulzentop@bijeen-hoogeveen.nl. We vragen u dan ook om in de e-mail aan juf Ingrid de volgende informatie te vermelden:
  • Uw naam en beroep
  • De naam van uw kind(eren)
  • De dagen waarop u een beroep doet op noodopvang
Op basis van die aanmeldingen wordt de bezetting van de noodopvang voor de week daaropvolgend georganiseerd. 

We doen als school en ouders samen ons best om onze leerlingen zo goed mogelijk deze periode door te loodsen!Ouderenquête wijziging schooltijden: 
Op 08-12-2020 is aan alle oudste leerlingen van onze gezinnen de ouderenquête met betrekking tot wijziging van schooltijden meegegeven. Alleen de kinderen van de gezinnen waarvan hun jongste kind per 01-08-2021 naar het VO gaat, heeft deze peiling niet gekregen.Er zijn in totaal 54 enquêtes meegegeven en 48 terug ontvangen. Dit is een responspercentage van 88,9 %.

Ouders hebben kunnen kiezen uit 3 mogelijkheden :
1. geen wijziging van huidige schooltijden,
2. aanpassing van de schooltijden naar het 5-gelijke-dagenmodel (richttijd 8.30-14.00 uur; alle leerlingen blijven over) en
3. geen voorkeur.

Om van voldoende draagvlak te kunnen spreken, was vooraf door de MR- personeels- en oudergeleding samen bepaald dat er minimaal 10% verschil zichtbaar zou moeten zijn tussen de voorstemmers (optie 2) en tegenstemmers (optie 1) van wijziging van de schooltijden. 
Op basis van de uitkomst van deze peiling is een besluit genomen over het al dan niet wijzigen van de huidige schooltijden per 01-08-2021. 

Uitkomsten van deze peiling (waarbij de 48 uitgebrachte stemmen 100% is): 
Optie 1: 13 stemmen (27,1%)
Optie 2: 31 stemmen (64,6%)
Optie 3: 4 stemmen (8,3%)

Conclusie en besluit:
Het minimaal gewenste verschil van 10% (of meer) tussen voorstanders en tegenstanders van wijziging van de schooltijden is behaald. Het verschil tussen optie 1 en 2 is 37,5%. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de vooraf gestelde eis met betrekking tot voldoende draagvlak. 
Het grote aantal ontvangen enquêtes in combinatie met het grote aantal stemmen vóór wijziging van de schooltijden naar het 5-gelijke-dagen-model, betekent dat er een groot draagvlak is onder de ouders om de huidige schooltijden met ingang van 1 augustus aan te passen naar schooltijden die passen bij een 5-gelijke-dagen-model. Besluit: per 1 augustus 2021 gaat de Posthoorn werken met andere schooltijden. 
De werkgroep die is samengesteld met mensen vanuit de MR, OR, team en overblijfcommissie zal zich de komende tijd gaan buigen over de praktische uitwerking. Streven is om uiterlijk voor de meivakantie duidelijk te hebben hoe ons 5-gelijke-dagenrooster er in praktische zin uit gaat zien. 


Beslisboom bij verkoudheid
De R zit weer in de maand en dat betekent dat kinderen weer met enige regelmaat verkouden zullen zijn. Heel normaal voor deze tijd van het jaar. Daarnaast geldt met het oog op mogelijke Corona-besmettingen ook nog steeds: blijf thuis en laat je testen! Maar wanneer zijn de klachten nu dusdanig van aard dat thuisblijven inderdaad nodig is? Hier vindt u de beslisboom die helpend kan zijn om uw kind al dan niet thuis te (moeten) houden.

Protocol basisonderwijs
De kwaliteitskaart die op dit moment van kracht is voor onze school, komt voort uit het protocol volledig openen basionderwijs. Via deze link vindt u de laatste versie (versie 16-12-2020). 
 

Communicatie met betrekking tot de coronamaatregelen
Onze oudercommunicatie verloopt via Parro. De communicatie afkomstig van Bijeen en de brieven die vanuit de Posthoorn naar onze ouders zijn gestuurd, zijn hier ook in chronologische volgorde terug te vinden; de nieuwste berichten staan onderaan. 

Als u de link aanklikt, zal het document in een nieuw tabblad worden geopend.
Ouderbrief stichting Bijeen over de start ná de zomervakantie (gepubliceerd op 15-08-2020)
Startbrief obs De Posthoorn, schooljaar 2020-2021 (gepubliceerd op 15-08-2020)
Gezondheidscheck: vragen voor bezoekers van de Posthoorn (gepubliceerd op 15-08-2020)
Brief Stichting Bijeen voortgang school en Coronamaatregelen (gepubliceerd op 18-09-20)
Brief obs De Posthoorn over schoolzaken, Coronamaatregelen, onderwijs op afstand, oudergesprekken en VO-voorlichting na de herfstvakantie (gepubliceerd op 09-10-2020)
Brief van onze directeur-bestuurder Zweers Wijnholds over voortgang school en coronamaatregelen op stichtingsniveau (gepubliceerd op 20-10-2020)
Parrobericht met aanpassing maatregelen voor Posthoorn, n.a.v. wijzigingen Protocol Basisonderwijs PO-raad (gepubliceerd op 22-10-2020).
Nieuwsbrief (gepubliceerd op 13-11-2020)
Brief van onze directeur-bestuurder Zweers Wijnholds (gepubliceerd op 10-12-2020)
Brief van onze directeur-bestuurder Zweers Wijholds, naar aanleiding van de plotselinge 2e Corona-schoolsluiting (gepubliceerd op 15-12-2020)
Informatie voor ouders hoe het onderwijs er vanaf 4 januari in grote lijnen uit zal gaan zien
Speltips groep 1-2: proeverijtje, scheuren en plakken, plezier met rijmen
Inspiratieblad 4-8 januari groep 1-2
Weektaak 4-8 januari, groep 1-2
Weektaak 4-8 januari, groep 3 + ZON-weektaak  groep 3
Weektaak 4-8 januari groep 4
Weektaak 4-8 januari, groep 5
Weektaak 4-8 januari, groep 6
Weektaak 4-8 januari, groep 7
Weektaak 4-8 januari, groep 8
Aanvragen nieuwsbrief Corona-beweegactiviteiten De Wolden/Hoogeveen: Mark-I Marketing Automation Software - (activehosted.com)

Speltips  en inspiratieblad groep 1-2: Thuisonderwijs  en groep 2
Weektaak 11-15 januari, groep 3 + ZON-weektaak groep 3
Weektaak 11-15 januari, groep 4
Weektaak 11-15 januari, groep 5
Weektaak 11-15 januari, groep 6
Weektaak 11-15 januari, groep 7
Weektaak 11-15 januari, groep 8

Weektaak 18-22 januari groep 2 + Cocoblad
Weektaak 18-22 januari groep 3 + ZON-weektaak groep 3
Weektaak 18-22 januari groep 4
Weektaak 18-22 januari groep 5
Weektaak 18-22 januari groep 6
Weektaak 18-22 januari groep 7
Weektaak 18-22 januari groep 8

Weektaak 25-29 januari groep 2
Weektaak 25-29 januari groep 3 + ZON-weektaak groep 3
Weektaak 25-29 januari groep 4
Weektaak 25-29 januari groep 5
Weektaak 25-29 januari groep 6
Weektaak 25-29 januari groep 7
Weektaak 25-29 januari groep 8

Weektaak  1-5 februari groep 2

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief 13-11-2020
Nieuwsbrief 18-12-2020
Nieuwsbrief 13-01-2021
Nieuwsbrief 21-01-2021

Typelessen in samenwerking met CBS De Akker: naschools aanbod
CBS De Akker en OBS De Posthoorn hebben de handen ineen geslagen om er samen voor te kunnen zorgen dat alle leerlingen van groep 7-8 na schooltijd typelessen op een locatie in Pesse te kunnen volgen. Dit zal eens per twee jaar georganiseerd gaan worden. Dit jaar is het de bedoeling dat deze lessen in 2020-2021 op locatie Posthoorn plaats gaan vinden vanaf begin maart, in schooljaar 2022-2023 zal dat dan op locatie De Akker zijn, enz.. Hiervoor hebben wij externe partij ingevlogen: de Typetuin. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, komen voor eigen rekening van de ouders. In deze brief staat hoe u uw kind kunt aanmelden.
Opmerking: de Coronamaatregelen moeten wel toelaten dat externen tegen die tijd op onze locaties lessen mogen verzorgen. Op dit moment is dat nog niet zo, maar we hebben goede hoop dat de situatie begin maart wel verbeterd zal zijn. We hebben hierover nauw contact met de organisatoren van de Typetuin. Veiligheid voorop! 

 

Stichting Leergeld Hoogeveen
Niet in elk gezin is een vanzelfsprekendheid dat er een laptop voorhanden is waarmee de kinderen hun schoolwerk kunnen doen. Het is de vraag van alle gezinnen die dat nodig hebben de weg naar Stichting Leergeld Hoogeveen weten te vinden.

Gezinnen met een netto-inkomen tot max 120% van het minimum kunnen een beroep op Stichting Leergeld doen. Momenteel mogen / kunnen er geen huisbezoeken worden afgelegd. Ouders wordt gevraagd een afschrift van hun loonstrookje of uitkering aan ons te mailen. Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan via de website   https://www.leergeld.nl/hoogeveen/doe-een-aanvraag/ .

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Graag wijzen wij u op de mogelijkheden die het Jeugdfonds Sport en Cultuur biedt aan gezinnen waar geen geld is voor cultuuronderwijs en de rol die leerkrachten hierbij kunnen spelen. Als intermediair kunt u eenvoudig online een aanvraag doen voor een bijdrage in het lesgeld. Meer informatie is te vinden via www.jeugdfondssportencultuur.nl. Hoe meer intermediairs, hoe meer kinderen we kunnen helpen. Op www.ontdekscala.nl vindt u een overzicht met kortingsmogelijkheden per gemeente.
Bij Scala streven we ernaar om kunst- en cultuureducatie bereikbaar te maken voor ieder kind. We zijn actief op tientallen scholen in Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden, Westerveld, Staphorst en Weststellingwerf en we geven buitenschoolse lessen en cursussen op heel veel verschillende locaties in ons werkgebied.