Nieuwsbrieven & corona-informatie


De dagelijkse gang van zaken wordt met onze ouders veelal gedeeld via ons oudercommunicatiekanaal Parro. Daarnaast plaatsen we geregeld nieuwsberichten op onze Facebookpagina en op Instagram.

Gaat u ons ook volgen? https://nl-nl.facebook.com/obsdeposthoorn/ en/of OBS De Posthoorn (@posthoorn_pesse) • Instagram-foto's en -video's


Nieuwsbrieven obs De Posthoorn
- Nieuwsbrief 1 - oktober 2022
- Nieuwsbrief 2 - november 2022
- Nieuwsbrief 3 - december 2022
- Nieuwsbrief 4 - januari 2023

Actuele schoolzaken: Corona
Heeft er iemand binnen uw gezin klachten die passen bij het virus, dan vragen we u om de meest recente beslisboom te volgen.  

Draaiboek COVID-19 2022-2023
Vooruitlopend op de komende herfst en winter heeft het ministerie aan alle scholen in Nederland de opdracht gegeven om al vooraf een draaiboek te ontwikkelen waarin de maatregelen die zullen worden genomen in geval van toenemende Coronabesmettingen, staan beschreven. Het ministerie hanteert hierbij 4 risiconiveaus, zogenaamde scenario’s. Samen met input van het team en de oudergeleding van de MR zijn we gekomen tot de inhoud van het draaiboek COVID-19 2022-2023. Veel van de zaken die in het verleden zijn ingezet, worden ook nu gebruikt.  Via Parro wordt u geïnformeerd als er veranderingen zijn en wat die veranderingen voor uw kind en u inhouden.

Vanuit overheidswege wordt bepaald welk scenario aan de orde is, wij hebben daar geen invloed op als school. Sinds 12 oktober 2022 bevinden we ons in scenario 2.  Het zwaarste scenario waarop we ons voorbereiden is scenario 4. In het zwaarste scenario zal er o.a .gewerkt moeten gaan worden met halve klassen, maar dit zijn niet de enige maatregelen. Bent u benieuwd naar dit document? Het draaiboek COVID-19 2022-2023 voor de Posthoorn is ter inzage op school aanwezig.