De Posthoorn


Openbare basisschool De Posthoorn is een kleinschalige basisschool in de kom van het dorp Pesse, gevestigd aan de Oostering 4. De school is op de huidige plaats officieel geopend op 1 december 1957. 

 

Missie o.b.s. De Posthoorn

 

Wij willen onze leerlingen zo zelfredzaam mogelijk maken, zodat zij in de maatschappij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.  
 

Visie o.b.s. De Posthoorn


Wij willen dit bereiken door de volgende zaken:
 
  • Het is onze overtuiging dat leerlingen alleen tot ontwikkeling komen als zij emotioneel vrij zijn. Daar werken wij planmatig aan met behulp van de methodiek Sociaal Emotioneel Leren (SEL) van Kees van Overveld 

  • Er is op school veel tijd en aandacht voor het leren van basisvaardigheden (taal, lezen, schrijven, rekenen), omdat deze voorwaardelijk zijn voor zelfstandigheid. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen.  

  • Als openbare basisschool bieden we onze lessen niet vanuit een bepaalde religie of levensovertuiging aan. Wel willen we onze leerlingen veel leren over de wereld om hen heen. Door verbanden te leggen tussen heden en verleden, wereldoriëntatie op een goede manier te verzorgen en onze leerlingen een onderzoekende- en kritische houding aan te leren, leren onze leerlingen om zelf na te denken over de wereld. Zij krijgen kennis van en respect voor hun omgeving en de verschillende levensovertuigingen en religies in onze multiculturele maatschappij.  

  • Behalve kennis en sociaal emotionele ontwikkeling vinden wij het aanleren van vaardigheden om te leren leren cruciaal. Wij stimuleren het nemen van eigenaarschap van leerlingen op hun werk en hun handelen. Dit willen we bereiken door leerlingen hun eigen doelen te laten stellen, keuzes te geven in hoe zij die doelen kunnen willen bereiken en ze hun eigen proces te leren plannen, controleren, evalueren en daarop te reflecteren. 


Hoe willen we dat doen de komende jaren?
 
  • Afstemming en scholing van leerkrachten over wat executieve functies zijn en hoe deze verder ontwikkeld kunnen worden bij leerlingen.  

  • Een visie ontwikkelen met betrekking tot spelend leren, bewegend leren en buiten leren. 

  • Leerlingen ruimte geven om eigen keuzes te kunnen maken. 

  • Het ontwikkelen van een visie op kind gesprekken in relatie tot het creëren van eigenaarschap. Hoe willen we dat planmatig gaan aanpakken? 

  • Hier achteraan volgt een visiediscussie over het wel/niet gaan werken met portfolio’s.  

  • Parallel aan deze ontwikkelingen is het stellen van de vraag hoe we ouders hierin meenemen. 


Kernwaarden van onze school

- Veiligheid, rust, reinheid en regelmaat
- Samen
- Verbinding
- Ambitieus
- Openbaar Onderwijs


In schooljaar 2022-2023 ligt de schoolontwikkelfocus op de volgende zaken: 
- afronden implementatietraject rekenmethode Pluspunt 4
- verbeteren van afstemming en instructiekwaliteit, o.a. door scholing in omgaan met Meer-Hoogbegaafdheid en Expliciete Directe Instructie (ED)
- scholing voor en implementatie van nieuwe muziekmethode 123ZINGIn en rondom de school

Naast het vergrote kleuterlokaal met een aangrenzend speellokaal, heeft de school 3 groepslokalen waar de lessen worden verzorgd. Vanaf groep 1 is elk lokaal voorzien van een digibord. Er is 1 lokaal 'over, dit is het zogenaamde 'overblijflokaal.' In dit lokaal worden veelal gastlessen verzorgd, of is er plaats voor een wat grotere groep leerlingen wanneer deze gesplitst les krijgt

Voor de leerkrachten is er een personeelsruimte en een kleine keuken. Er is een aparte ruimte voor de Intern Begeleider. De directie heeft de beschikking over een directiekamer. . 

De school heeft de beschikking over verschillende chromebooks, waar de leerlingen veel gebruik van maken. Op de gang zijn 2 werkplekken ingericht (bij groep 5-6 en 7-8), waardoor er keuze is in de plaats waar leerlingen hun lesstof mogen/kunnen verwerken. Uiteraard in overleg met de leerkracht. Ook naast groep 3-4 is een deel van de gang ingericht om lessen te kunnen volgen als deze groep gesplitst is. 

Rondom de school is het terrein goed afgebakend en overzichtelijk. Er is een groot plein, een grasveld en een pannakooi waar gespeeld kan worden. Er staan speeltoestellen en een nieuwe theatertribune. Onze ouders hebben een belangrijk aandeel gehad in het bouwen van deze tribune.

Bij de school is een oversteekplaats, waarbij oversteekbrigadiers leerlingen begeleiden bij het oversteken tussen na schooltijd. 

De gymlessen vinden plaats in het nabij gelegen ontmoetingscentrum “De Wenning”. Groep 3 tot en met 8 gymt daar 2x per week, waarvan 1x o.l.v. onze vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Omdat we sport en bewegen erg belangrijk vinden, gymmen ook onze kleuters eens per week met hun eigen juf in deze mooie grote ruimte!

 

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Kinderopvang “Het Erf", Hoogeveenseweg 43a. Het vervoer van en naar De Posthoorn is goed geregeld. https://www.kinderopvangheterf.nl/