Schoolregels en gedragsverwachtingenVanaf schooljaar 2019-2020 wordt een start gemaakt met het beschrijven van onze afspraken en procedures (voor onder andere gedrag) in een set van Kwaliteitskaarten volgens de ENIGMA-werkwijze. Dit is een aanpak die een professionele schoolstructuur bevordert. Het maken en invoeren van dit systeem van Kwaliteits- en Ambitiekaarten zal naar verwachting 2 tot 3 jaar in beslag gaan nemen en is verwerkt binnen de schoolplanperiode 2019-2023.

Welke gedragsregels worden er in de groep gehanteerd?

In de groepen 1 t/m 8 worden duidelijke omgangsregels ten aanzien van gedrag gehanteerd. Voor alle groepen zijn de gedragsregels op schrift gesteld en hangen duidelijk zichtbaar voor alle kinderen op de wand van het lokaal.

Groep 1 t/m 8 regels (Kwink) 

  1. Ik weet wie ik ben 

  1. Ik zie anderen 

  1. Ik weet wat ik doe 

  1. Ik ga goed met anderen om 

  1. Ik kies voor een leuke en veilige groep 

 

 

Groep specifieke afspraken 

Daarnaast maakt elke groep tijdens de Gouden Weken een aantal groep specifieke afspraken. Dit zijn dynamische afspraken, zijn dan ook per groep en per schooljaar verschillend en om die reden niet opgenomen in dit document. Deze groep specifieke afspraken hangen ook zichtbaar in de groep, worden regelmatig met de leerlingen van de betreffende groep besproken en indien nodig bijgesteld. 

Anti-pest-coördinator
Op de Posthoorn werken we zo veel mogelijk preventief en proberen we pestgedrag zo veel mogelijk te voorkomen. In het enkele geval dat het toch voorkomt, worden de stappen van het anti-pestprotocol gevolgd. Dit protocol maakt onderdeel uit van het Veiligheidsplan.
Op school is een speciale anti-pestcoördinator aangesteld, dit is juf Sanne Leuninge.